วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.ชือ และสถานที่ตั้งหน่วยงาน


2.ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา..........................................................................................
วิสัยทัศน์.......................................................................................

3.อำนาจหน้าที่

หน่วยงานมีอำนาจที่ดังนี้
1..................................
2.................................
3................................
4...............................
5...............................

4.จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรที่ทำการ องค์บริหารตำปากท่อ
1.นาย..................ตำแหน่ง................
2.นาย..................ตำแหน่ง................
3.นาย..................ตำแหน่ง................
4.นาง..................ตำแหน่ง................

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

ได้เข้ามาอบรมนั้นรู้สึกดี ได้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์บล็อกที่สามารถติดต่อสือสารกับคนได้ทั่วโลกอย่างใกล้ชิด และสามารถทำบล็อกของตัวเองได้สามารถนำไปใช้เกียวกับการส่งงานด้วย